loading
English

Udzielanie informacji

Szpital zapewnia pacjentowi dostęp do informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

1. Każdy pacjent jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

Prawa Pacjenta są wyeksponowane we wszystkich oddziałach, jak również na stronie internetowej szpitala.

Każdy pacjent przyjmowany do szpitala jest zapoznawany z prawami pacjenta w Izbie Przyjęć lub SOR. Pacjent otrzymuje Informator dla Pacjenta, w którym zawarte są informacje o prawach pacjenta oraz podstawowe zasady organizacyjne obowiązujące w szpitalu.

2. Pacjenci otrzymują zrozumiałe informacje o stanie zdrowia.

Pacjenci przebywający w szpitalu, w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego przedstawiciel ustawowy, mają prawo uzyskać od lekarza w pełni zrozumiałe informacje o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania, albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

3. Pełna i zrozumiała informacja stanowi podstawę do wyrażania świadomej zgody lub odmowy pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych. W przypadku zabiegu operacyjnego lub zastosowania leczenia, albo metod diagnozowania stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta – zgoda wyrażana i przyjmowana jest na piśmie. W sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia lekarz może podjąć niezbędne czynności bez zgody pacjenta, w oparciu o uprawnienia wynikające z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wskazać inną osobę, której może być udzielona informacja o stanie jego zdrowia.

Pacjent ma również prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji o jego stanie zdrowia. Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny, bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej.

Pacjent/ przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o zastosowanej pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

Informacje powinny być zrozumiałe dla pacjenta i innych odbiorców informacji.

4. Pacjent ma prawo do tajemnicy informacji z nim związanej.

Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie. Prawa tego nie stosuje się w przypadku, jeśli:

– zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,

– zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

5. Pacjent decyduje komu i w jakim zakresie możemy udzielać informacji o jego stanie zdrowia.

Ustalenie zakresu zgody pacjenta na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia przeprowadzane jest przez pracownika SOR lub Izby Przyjęć w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala. W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji telefonicznej z osobami upoważnionymi przez pacjenta do udzielania informacji, pacjent podaje hasło, przy pomocy którego lekarz będzie mógł dokonać weryfikacji osoby dzwoniącej.Odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej potwierdzonego własnoręcznym podpisem pacjenta, dokonuje pracownik SOR lub Izby Przyjęć.

Pacjent składa oświadczenia:

– oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą lub

– oświadczenie pacjenta o braku upoważnienia do uzyskiwania informacji.

Zakres udzielonej zgody, jak i wskazanie osoby uprawnionej do odbioru informacji, mogą być przez pacjenta zmienione na każdym etapie pobytu w szpitalu.

W przypadku nagłego przyjęcia pacjenta do szpitala personel medyczny może udzielić informacji o samym fakcie jego hospitalizacji i dostępnych możliwościach kontaktu.

Informacje na temat pacjenta udzielane są osobom uprawnionym jedynie drogą kontaktu bezpośredniego, po potwierdzeniu tożsamości osoby, której informacja jest udzielana.

Lekarz może udzielać informacji drogą telefoniczną osobie wskazanej przez pacjenta po weryfikacji osoby dzwoniącej przy pomocy hasła wskazanego przez pacjenta przy przyjęciu do szpitala oraz w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings