Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Deklaracja dostępności serwisu wss.olsztyn.pl

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wss.olsztyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego wss.olsztyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.06.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.06.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Kontrast strony nie spełnia wymagań 3:1
2. Brak wypełnienia wszystkich opisów "alt" obrazków na stronie
3. W systemie mogą wstępować filmy bez transkrypcji tekstowej
4. Powiększenie czcionki powoduje obcinanie fragmentów tekstów
5. Slidery nie posiadają opcji zatrzymania po najechaniu
6. Nie każda podstrona posiada odpowiedni nagłówek
7. Nie wszystkie elementy są dostosowane do obsługi dla urządzeń mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Data ostatniego przeglądu deklaracji: 31.03.2023
W 2023 r. planowane dostosowanie strony do wymogów dostępności cyfrowej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Prais,adres poczty elektronicznej pprais@wss.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 895386479. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna do budynków świadczących usługi medyczne na terenie WSS

 1. Budynek główny i Budynek Bloku Operacyjnego
 2. Wejście główne do budynku od strony ul. Żołnierskiej prowadzi po 16 schodach zewnętrznych i znajduje się po północnej stronie budynku. Schody wyposażone są w barierki. Obok schodów znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach. Po wejściu do budynku wejściem głównym ( drzwi bez progowe, automatycznie otwierane za pomocą czujnika ruchu) dostajemy się na poziom Niskiego Parteru a stamtąd po schodach wachlarzowych lub przy pomocy windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na poziom Wysokiego Parteru. Na tejże kondygnacji za holem znajduje się 7 wind przystosowanych dla osób NPS umożliwiających komunikację ze wszystkimi kondygnacjami budynku ( 4 z nich dodatkowo obsługują przylegający budynek Bloków Operacyjnych). Istnieje możliwość wejścia na te kondygnacje klatką schodową spełniającą wymagania ochrony p.poż i wyposażoną w barierki. Korytarze na każdej kondygnacji wolne są od barier architektonicznych, częściowo wyposażone w pochwyty. Wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają światło przejścia nie mniejsze niż 0,90 m.

  Na każdej kondygnacji budynku znajduje się co najmniej 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.


  Budynek jest wyposażony w informacje wizualną przedstawiającą rozmieszczenie pomieszczeń . Dodatkowo przy wejściu głównym znajduję się obsługiwany całodobowo punkt informacyjny.


  Budynek nie jest wyposażony w informacje głosowe, pętle indukcyjne, oznaczenia w języku Brailla.


  Przed budynkiem od strony ul .Żołnierskiej znajdują się 3 oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


  Od strony zachodniej budynku znajduje się wejście na planową izbę przyjęć . Wejście bezpośrednio z poziomu terenu prowadzi na Niski Parter budynku, skąd pacjent kierowany jest na oddziały w sposób opisany powyżej. Przed wejściem znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.


  Od strony wschodniej budynku znajduje się wejście na SKOR. Wejście bezpośrednio z poziomu terenu poprzez drzwi o świetle przejścia 1,10 m prowadzi do poczekalni. Stamtąd pacjent zgodnie z procedurami personelu medycznego kierowany jest na inne oddziały w sposób opisany powyżej. Przed wejściem znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.


 3. Budynek Stacji Dializ
 4. Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej i przylega do drogi wewnętrznej WSS. Wejście poprzez drzwi o świetle przejścia min 1,10 m bezpośrednio z poziomu terenu prowadzi do pomieszczeń stacji bez barier architektonicznych (wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają min. 0,90 m szerokości ). Przy wejściu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.


  Budynek nie jest wyposażony w informację głosową, pętle indukcyjne, oznaczenia w języku Brailla.


  Przed budynkiem znajdują się 3 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.


 5. Budynek Przychodni 16 A i 16 B
 6. Wejście główne znajduje się od strony północnej przylegającej do wewnętrznej drogi WSS. Wejście za pomocą drzwi bez progowych o świetle przejścia 2,10 m prowadzi na poziom Wysokiego Parteru. Hol i korytarze pozbawione barier architektonicznych. Drzwi wewnętrzne posiadają szerokość minimum 0,90 m. Poprzez poziomy łącznik istnieje możliwość przejścia do budynku 16B, gdzie znajdują się następne poradnie. Z tego poziomu za pomocą windy, dostosowanej do transportu osób niepełnosprawnych, można przemieścić się do poziomu Niskiego Parteru, gdzie zlokalizowane są kolejne gabinety i Apteka Szpitala. Do budynku 16B można również dostać się bezpośrednio (niski parter) z terenu za pomocą dwóch wewnętrznych klatek schodowych, wyposażonych w barierki.

  Na każdej kondygnacji budynku znajduje się co najmniej 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.


  Budynek nie jest wyposażony w informacje wizualną przedstawiającą rozmieszczenie pomieszczeń oraz w informacje głosowe, pętle indukcyjne, oznaczenia w języku Brailla.


  Przed budynkiem znajdują się 3 oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


  Oddzielne wejście do poradni lekarza rodzinnego znajduje się od strony północnej budynku 16A. Wejście za pomocą schodów 6 stopniowych z barierką i pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe o szerokości 1,10 m. Poradnia znajduje się na poziomie Wysokiego Parteru.


Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Top