loading
English

Deklaracja dostępności serwis internetowy wss.olsztyn.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w
sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwis
internetowy wss.olsztyn.pl
.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Prais.
 • E-mail: pprais@wss.olsztyn.pl
 • Telefon: 895386479

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej
  informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie
dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2
miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą
lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek główny i Budynek Bloku Operacyjnego

Wejście główne do budynku od strony ul. Żołnierskiej prowadzi po 16 schodach zewnętrznych i znajduje się po
północnej stronie budynku. Schody wyposażone są w barierki. Obok schodów znajduje się pochylnia dla
osób poruszających się na wózkach. Po wejściu do budynku wejściem głównym ( drzwi bez progowe,
automatycznie otwierane za pomocą czujnika ruchu) dostajemy się na poziom Niskiego Parteru a stamtąd po schodach
wachlarzowych lub przy pomocy windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na poziom Wysokiego Parteru. Na
tejże kondygnacji za holem znajduje się 7 wind przystosowanych dla osób NPS umożliwiających komunikację ze
wszystkimi kondygnacjami budynku ( 4 z nich dodatkowo obsługują przylegający budynek Bloków Operacyjnych).
Istnieje możliwość wejścia na te kondygnacje klatką schodową spełniającą wymagania ochrony p.poż i wyposażoną w
barierki. Korytarze na każdej kondygnacji wolne są od barier architektonicznych, częściowo wyposażone w pochwyty.
Wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają światło przejścia nie mniejsze niż 0,90 m.

Na każdej kondygnacji budynku znajduje się co najmniej 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest wyposażony w informacje wizualną przedstawiającą rozmieszczenie pomieszczeń . Dodatkowo przy wejściu
głównym znajduję się obsługiwany całodobowo punkt informacyjny.

Budynek nie jest wyposażony w informacje głosowe, pętle indukcyjne, oznaczenia w języku Brailla.

Przed budynkiem od strony ul .Żołnierskiej znajdują się 3 oznakowane miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.

Od strony zachodniej budynku znajduje się wejście na planową izbę przyjęć . Wejście bezpośrednio z poziomu terenu
prowadzi na Niski Parter budynku, skąd pacjent kierowany jest na oddziały w sposób opisany powyżej. Przed
wejściem znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Od strony wschodniej budynku znajduje się wejście na SKOR. Wejście bezpośrednio z poziomu terenu poprzez drzwi o
świetle przejścia 1,10 m prowadzi do poczekalni. Stamtąd pacjent zgodnie z procedurami personelu medycznego
kierowany jest na inne oddziały w sposób opisany powyżej. Przed wejściem znajdują się 2 oznakowane miejsca
parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 1. Budynek Stacji Dializ

Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej i przylega do drogi wewnętrznej WSS. Wejście
poprzez drzwi o świetle przejścia min 1,10 m bezpośrednio z poziomu terenu prowadzi do pomieszczeń stacji bez barier
architektonicznych (wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają min. 0,90 m szerokości ). Przy wejściu znajduje się toaleta
dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w informację głosową, pętle indukcyjne, oznaczenia w języku Brailla.

Przed budynkiem znajdują się 3 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Budynek Przychodni 16 A i 16 B

Wejście główne znajduje się od strony północnej przylegającej do wewnętrznej drogi WSS. Wejście za
pomocą drzwi bez progowych o świetle przejścia 2,10 m prowadzi na poziom Wysokiego Parteru. Hol i korytarze
pozbawione barier architektonicznych. Drzwi wewnętrzne posiadają szerokość minimum 0,90 m. Poprzez poziomy łącznik
istnieje możliwość przejścia do budynku 16B, gdzie znajdują się następne poradnie. Z tego poziomu za pomocą windy,
dostosowanej do transportu osób niepełnosprawnych, można przemieścić się do poziomu Niskiego Parteru, gdzie
zlokalizowane są kolejne gabinety i Apteka Szpitala. Do budynku 16B można również dostać się bezpośrednio
(niski parter) z terenu za pomocą dwóch wewnętrznych klatek schodowych, wyposażonych w barierki.

Na każdej kondygnacji budynku znajduje się co najmniej 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w informacje wizualną przedstawiającą rozmieszczenie pomieszczeń oraz w informacje
głosowe, pętle indukcyjne, oznaczenia w języku Brailla.

Przed budynkiem znajdują się 3 oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Oddzielne wejście do poradni lekarza rodzinnego znajduje się od strony północnej budynku 16A. Wejście za
pomocą schodów 6 stopniowych z barierką i pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe o
szerokości 1,10 m. Poradnia znajduje się na poziomie Wysokiego Parteru.

Koordynator ds. dostępności

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie pełni Mirella Łapa. Kontakt:

 • tel. 89 5386 437
 • mail: mlapa@wss.olsztyn.pl
  Koordynator ds. dostępności jest odpowiedzialny za koordynowanie działań w zakresie dostępności, zbieranie informacji od pacjentów na temat ich szczególnych potrzeb, wspieranie pracowników w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy dostępności oraz organizowanie działań w celu zwiększenia świadomości wśród pracowników z zakresu szczególnych potrzeb pacjentów.
image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings