Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Odwiedziny, komunikacja z otoczeniem

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ODWIEDZIN W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE ABC PACJENTA "STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO INFORMACJA DLA PACJENTÓW"

Odwiedziny w Szpitalu odbywają się zgodnie z przyjętym regulaminem.

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW I ZALECENIA PORZĄDKOWE
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALITYCZNEGO W OLSZTYNIE

Odwiedziny pacjentów w szpitalu mogą odbywać się codziennie w godz. 8.00 – 20.00, natomiast w porze nocnej w uzasadnionych przypadkach za zgodą personelu medycznego.

W Oddziale Intensywnej Terapii wprowadza się odwiedziny w godz.14.00-16.00, w pozostałym czasie odwiedziny możliwe są tylko za zgodą personelu medycznego oddziału.

Odwiedziny pacjentów przebywających w salach pooperacyjnych są ograniczone i dozwolone tylko za zgodą personelu medycznego oddziału.

Nie zaleca się przyprowadzania dzieci do lat 7, ze względu na ich bezpieczeństwo zdrowotne.
Podczas odwiedzin proponujemy w miarę możliwości korzystanie z pokojów dziennego pobytu.
Odwiedziny mogą być czasowo ograniczone ze względów epidemiologicznych lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających na sali chorych.
Odwiedzającym zaleca się pozostawienie wierzchniego okrycia w szatni, usytuowanej na parterze.

Pacjenci mogą korzystać z:

 • pomieszczeń kuchenki oddziałowej,
 • bezpłatnego dostępu do Internetu w Punktach Informacyjnych, usytuowanych na wysokim parterze,
 • własnych telefonów komórkowych z ograniczeniem ich użytkowania w pobliżu aparatury medycznej,
 • telefonów przenośnych, znajdujących się w dyżurce pielęgniarskiej w sytuacjach zasadnych,
 • automatów telefonicznych posiadających numery własne, znajdujących się przed wejściem do oddziałów,
 • sprzętu RTV za odpłatnością według obowiązującego cennika,
 • punktów usługowych, znajdujących się poza oddziałem, po uprzednim poinformowaniu personelu o fakcie opuszczenia oddziału,
 • bankomatu znajdującego się przy wejściu do szpitala,
 • skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do szpitala,
 • parkingu szpitalnego za ustaloną odpłatnością.


Oczekujemy od pacjentów i odwiedzających:

 • zachowania nie będącego uciążliwym dla innych pacjentów,
 • poszanowania mienia Szpitala i innych pacjentów.

Pacjentom i odwiedzającym zabrania się:

 • przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • palenia papierosów na terenie szpitala,
 • manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami: elektryczną, gazową, wentylacyjną itp.,
 • stosowania u pacjentów jakichkolwiek środków i metod leczniczych bez wiedzy i zgody personelu,
 • podawania choremu przyniesionej żywności, bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem lub pielęgniarką rodzaju i zakresu diety.
Top