loading
English

Centrum urazowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie szansą kompleksowego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi.

Centrum urazowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie szansą kompleksowego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa projektu

„Centrum urazowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie szansą kompleksowego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi”

Instytucje finansujące projekt

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Informacje o projekcie:

1 marca 2010 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie podpisał pre- umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dla projektu „Centrum urazowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie szansą kompleksowego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne
i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego.
Projekt realizowany będzie w budynku głównym Szpitala w pomieszczeniach oddziału otolaryngologii i onkologii laryngologicznej z profilem chirurgii szczękowo-twarzowej, oddziału chirurgii ogólnej, naczyniowej z profilami torakochirurgii i urologii, pomieszczeń SOR (szpitalnego oddziału ratunkowego) oraz pododdziału intensywnej terapii oraz na posesji Szpitala (prace w zakresie budowy lądowiska).
Podpisanie umowy miało miejsce w Warszawie 27 maja 2011r. Umowa została zawarta pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, zwanym Instytucją Wdrażającą, reprezentowanym przez Leszka Sikorskiego – Dyrektora, a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, zwanym Beneficjentem, reprezentowanym przez Irenę Kierzkowską.

Wartość projektu:

Koszt projektu zgodny z Umową o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-002/11-00 z dnia 27 maja 2011r.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 310 377,52 zł
Koszty kwalifikowalne 11 228 000,00 zł
Koszty niekwalifikowalne 2 082 377,52 zł

Kwota dofinansowania (85% wydatków kwalifikowanych) 9 543 800,00 zł
Wkład własny (15% wydatków kwalifikowalnych) 1 684 200 zł
Koszty niekwalifikowalne 2 082 377,52 zł

Krótki opis projektu
Projekt obejmuje:

a) modernizację i remont oddziału otolaryngologii i onkologii laryngologicznej z profilem chirurgii szczękowo-twarzowej,
b) budowę lądowiska przy WSS w Olsztynie,
c) modernizację i remont oddziału chirurgii ogólnej, naczyniowej z profilami torakochirurgii i urologii,
d) modernizację i remont pomieszczeń SOR (szpitalnego oddziału ratunkowego) oraz pododdziału intensywnej terapii,
e) zakup sprzętu i aparatury medycznej,
f) przygotowanie studium wykonalności,
g) przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
h) przygotowanie dokumentacji technicznej,
i) działania promocyjne.

Opis zakresu robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych

1. Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej z profilami Torakochirurgii i Urologii.

Zakres robót dotyczy przebudowy przestrzennej pomieszczeń m.in. w celu utworzenia łóżek dla pacjentów po zabiegach z dziedziny chirurgii ogólnej, naczyniowej, w tym urologicznych i torakochirurgicznych. Jednocześnie planuje się utworzenie łazienek przy salach chorych oraz wymianę zdekapitalizowanych okładzin ścian i podłóg, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznych, wod.-kan. itp. Przebudowa jest elementem dostosowania oddziału do potrzeb nowo powstającego centrum urazowego.

2. Oddział Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej z profilem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Przewidywane do wykonania roboty obejmują przebudowę przestrzenną pomieszczeń w kierunku wygospodarowania łóżek dla pacjentów po zabiegach z dziedziny Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Remont dotyczy również wymiany zdekapitalizowanych okładzin ścian i posadzek, wymiany instalacji elektrycznych i wod.-kan., wymiany stolarki drzwiowej itp. i jest elementem dostosowania Oddziału Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej do wymogów potrzeb nowo tworzonego centrum urazowego.

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Pododdział Intensywnej Terapii.

Dostosowanie szpitala do potrzeb nowo tworzonego centrum urazowego wymaga zwiększenia liczby łóżek intensywnej terapii w szpitalu z 10-ciu do 16-tu. Projekt przewiduje wygospodarowanie powierzchni ok. 260 m2 na cele łóżkowe i zaplecze 6-cio łóżkowego Pododdziału Intensywnej Terapii. Jednocześnie istnieje potrzeba niewielkiej przebudowy przestrzennej pomieszczeń SOR-u również w kierunku dostosowania pomieszczeń tego oddziału dla potrzeb centrum urazowego. Wynikiem tej przebudowy będzie wygospodarowanie powierzchni, m.in. na 4 łóżka obserwacyjne, na 2 stanowiska intensywnej terapii, pokoju konsultacji i badań oraz magazynów na sprzęt i aparaturę medyczną.

4. Budowa lądowiska dla śmigłowców przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
w Olsztynie.

Zakres prac przewiduje wykonanie oświetlenia oraz budowa pola wzlotów lądowiska śmigłowcowego zlokalizowanego na terenie posesji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie celem dostosowania wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2004r. w sprawie wymagań dla lądowisk. Przesłanką jest zapewnienie funkcjonowania lądowiska w systemie 24-godzinnym, w związku z sygnalizowaną możliwością wykorzystania do lotów nocnych śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Budowa jest elementem dostosowania lądowiska do potrzeb funkcjonującego w szpitalu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz nowo powstającego centrum urazowego. Efektem przeprowadzonej inwestycji będzie zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom transportowanym do Szpitala.

Wyszczególnienie sprzętów i aparatury medycznej przewidzianych do zakupu w ramach projektu.
Lp.WyszczególnienieLiczba sztuk
1.Monitor funkcji życiowych20
2.Monitor centralny z modułami poszerzającymi zakres monitorowania (OIT)10
3.Monitor centralny z modułami poszerzającymi zakres monitorowania (Chirurgia)7
4.Respirator4
5.Respirator z dodatkową opcją2
6.HFOV – respirator z możliwością zastosowania wysokoczęstotliwościowej wentylacji oscylacyjnej1
7.Defibrylator wielofunkcyjny2
8.Zestaw do trudnej intubacji ze sztywna prowadnicą umożliwiającą wizualizację dróg oddechowych1
9.Monitor funkcji życiowych transportowy3
10.Aparat do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych (buty pneumatyczne)5
11.Monitor do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego2
12.Pompy strzykawkowe60
13.Pompy objętościowe12
14.Ssaki próżniowe6
15.Łóżka specjalistyczne do intensywnej terapii8
16.Rama bałkańska6
17.Zestaw do pomiaru rzutu serca1
18.Unit laryngologiczny z kompleksowym zestawem diagnostycznym (mikroskop, endoskopy, ssak, płukanie, diatermia)2
19.Aparatura do diagnostyki otoneurologicznej: VNG, fotel obrotowy, Posturografia1
20.Aparatura do obiektywnej diagnostyki audiologicznej: tympanometria, otoemisja akustyczne, audiometria BERA1
21.Łóżko elektryczne wielofunkcyjne2
22.Lampa operacyjna3
23.Zestaw narzędzi do chirurgii szczękowej i chirurgii endoskopowej nosa i zatok (endoskopy, tor wizyjny)1
24.Aparaty do wykonywania EKG6
25.Aparat do USG1
26.Aparat do masażu zewnętrznego serca1
27.Przenośny monitor funkcji życiowych z pulsoksymetrem1
28.Aparat do stabilizacji zewnętrznej przy złamaniach kości długich10
29.Aparat do stabilizacji zewnętrznej złamanej miednicy2
30.Urządzenie do aktywnego ogrzewania chorych po ciężkich urazach1
31.Aparat do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego (cell saver)1
32.Zestaw narzędzi torakochirurgicznych1
33.Zestaw narzędzi urologicznych (zestaw do endoskopii urologicznej – cystoskop 1 szt., dźwignia Albana 2 szt., kleszczyki 1 szt., ureteroskop półsztywny – semirigid 1 szt.)1
34.Stół operacyjny1
35.Aparat do elektrochirurgii (diatermia elektrochirurgiczna)1
36.Zestaw do neuromonitoringu1
37.Aparat USG śródoperacyjny z głowicą1
38.Przewoźny aparat RTG z ramieniem C1
39.Waga do ważenia pacjenta leżącego na łóżku bądź wózku transportowym1
40.Respirator dziecięcy z rozbudowanymi opcjami wentylacyjnymi włącznie z wentylacją wysokoczęstotliwościową1
41.Inkubator otwarty do intensywnej terapii1
42.Inkubator zamknięty do intensywnej terapii1
43.Monitor parametrów życiowych z rozszerzonym panelem monitorowanych parametrów2
44.Analizator parametrów krytycznych1
45.Przystawka kręgosłupowa Maqueta do stołu operacyjnego ortopedycznego1
46.Zestaw do termodylucji przezpłucnej (pomiaru rzutu serca z możliwością oceny przepuszczalności śródbłonka naczyniowego1
47.Specjalistyczny wózek do transportu niestabilnych pacjentów1
48.Stół operacyjny z przeziernym blatem1
49.Diatermia argonowa z oprzyrządowaniem1
50.Aparat RTG przewoźny1
51.Kardiotokograf2
Cele projektu
Cel główny projektu:
 • Stworzenie warunków do powstania nowoczesnego centrum urazowego stwarzającego możliwość szybkiego, wieloprofilowego, wysokospecjalistycznego leczenia pacjentów z wielonarządowymi obrażeniami ciała.
Cele na poziomie oddziaływania
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa „pacjentów urazowych”
 • Rozszerzenie zespołu interdyscyplinarnego leczącego urazy wielonarządowe;
 • Podniesienie jakości diagnostyki urazów;
 • Skrócenie czasu hospitalizacji, skrócenie czasu rekonwalescencji – niezdolności do pracy;
 • Przyspieszenie powrotu do sprawności zawodowej pacjenta;
 • Obniżenie ilości przypadków kalectwa pourazowego;
 • Obniżenie kosztów leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi;
 • Obniżenie śmiertelności osób doznających urazów wielonarządowych w województwie warmińsko-mazurskim;
 • Skrócenie czasu diagnostyki urazów;
 • Zmniejszenie inwazyjności leczenia urazów;
 • Zmniejszenie liczby powikłań pourazowych;
 • Zwiększenie efektywności działań ratujących życie w ramach „złotej godziny;
 • Podniesienie jakości świadczonych usług związanych z leczeniem urazu wielonarządowego;
 • Zapewnienie kompleksowości pracy zespołu specjalistów podczas niesienia pomocy „pacjentom urazowym” .
Cele na poziomie rezultatu
 • Zapewnienie komplementarnego specjalistycznego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi;
 • Zapewnienie pełnego specjalistycznego leczenia większej ilości osób z urazem wielonarządowym jednoczasowo;
 • Stworzenie zespołu urazowego świadczącego kompleksowe usługi pacjentom urazowym.
Cele na poziomie produktu
 • Utworzenie jednego centrum urazowego.
1. Spodziewane rezultaty
Produkty obligatoryjne
Lp.WyszczególnienieRodzaj wskaźnikaJednostkaLiczba jednostek
1Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowiawskaźnik produktuszt.1
2Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowiawskaźnik produktuszt.1
3Liczba utworzonych centrów urazowychwskaźnik produktuszt.1
4Liczba zakładów opieki zdrowotnej z uzyskanym bezpośrednim dostępem szpitalnych oddziałów ratunkowych do lądowiska dla helikopterów w wyniku wsparcia działaniawskaźnik produktuszt.1
Rezultatami projektu będą:
 • Powstanie zespołu urazowego świadczącego kompleksowe usługi pacjentom – 1 zespół.
 • Zapewnienie komplementarnego specjalistycznego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi przez zespół urazowy – 1 placówka zapewniająca komplementarne, specjalistyczne leczenie pacjentów urazowych.
 • Zapewnienie pełnego specjalistycznego leczenia większej ilości osób z urazem wielonarządowym jednoczasowo do 3 pacjentów.
Czas realizacji projektu
 • rozpoczęcie realizacji projektu: 29.06.2007 r.
 • rzeczowe zakończenie realizacji projektu: 30.06.2012 r. (np. data podpisania przez Szpital ostatniego protokołu odbioru)
 • finansowe zakończenie projektu: 30.07.2012 r. (ostateczny termin przedłożenia wniosku o płatność końcową)

Artykuły prasowe

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings