loading
English

OCHRONA DANYCH
     OSOBOWYCH

 Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych
           w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18.
 2. Szpital wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych – iod@wss.olsztyn.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy. Na tej podstawie administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 1. Dane osobowe:
 • inne niż wskazane w punkcie powyżej, przekazane przez Panią/Pana w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach,
 • przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych,
 • z kategorii danych szczególnie chronionych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. “dane wrażliwe”),

przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 1. Dane osobowe zawarte w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku przetwarzania danych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu następnej rekrutacji, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym pozyskano dane osobowe.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. prokuratura, sąd policja).
 3. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymagane przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings