loading
English

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18,

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wss.olsztyn.pl,

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności podwykonawcy świadczący usługi medyczne, podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w ustawie z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)      podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu monitoringu wizyjnego jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18.
 2. Szpital wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych – iod@wss.olsztyn.pl,
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego, tj. art. 22 ust. 3 i art. 23a ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, art. 222 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
 4. System monitoringu wizyjnego stosowany jest w celu:
  1. ograniczenia   zachowań   niepożądanych,   destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów, pracowników WSS oraz osób przebywających w budynku oraz jego bezpośrednim otoczeniu,
  2. rejestracji zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy szkody lub kradzieży,
  3. poprawy bezpieczeństwa na parkingach, w szczególności w zakresie zapobiegania kradzieżom samochodów, włamaniom oraz uszkodzeniom mienia,
  4. ograniczenie  kradzieży i niszczenia  mienia będącego własnością WSS oraz  finansowanego ze środków publicznych.
 5. Obszar objęty monitorowaniem obejmuje:
  1. otwartą przestrzeń publiczną – przestrzeń powszechnie dostępną (posesja szpitala),
  2. zamkniętą przestrzeń publiczną przeznaczoną do użytku publicznego – ograniczona obszarowo przestrzeń lub obiekt udostępnione do użytku publicznego na warunkach określonych przez administratora (wejście do budynku, ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku),
  3. przestrzeń udzielania świadczeń zdrowotnych (korytarze oddziałów, sale chorych, pomieszczenia zabiegowe, sale operacyjne, sale pooperacyjne, sale wybudzeń, izolatki itp.).

Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pomieszczeń socjalnych, przebierali, szatni, pomieszczeń udostępnianych zakładowym organizacjom zwiqzk6w zawodowych, miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z wyjątkiem dozwolonych przepisami prawa.

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze danych podlega wyłącznie obraz. Dane z systemu obejmują
  1. czas i miejsce zdarzeń objętych monitoringiem,
  2. wizerunki osób oraz sposoby zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym,
  3. numery rejestracyjne samochodów, oznaczenia boczne samochodów w przypadku monitorowania parkingu
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. prokuratura, sąd policja).
 3. Przechowywanie zapisów z kamer obejmuje okres 30 dni, a następnie ulegają automatycznie bezpowrotnemu usunięciu poprzez nadpisanie bieżących zdarzeń na urządzeniu rejestrującym W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy  nagrania  obrazu  stanowią  dowód w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym a Szpital powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w w/w postępowaniu, zapis może zostać przeniesiony na nośnik pamięci i przekazany za pokwitowaniem odpowiednim organom. Po otrzymaniu przez Szpital informacji o prawomocnym zakończeniu postępowania nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 4. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych (z poszanowaniem praw i wolności innych osób),
  2. sprostowania swoich danych osobowych (w ograniczonym zakresie),
  3. prawo do sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Dane zgromadzone z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (bez udziału człowieka) i nie będą podlegały profilowaniu.
image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings