Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Rada Społeczna

Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa oraz organem doradczym dyrektora Szpitala. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

W skład Rady Społecznej wchodzi 8 osób, w tym: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub osoba przez niego uprawniona jako Przewodniczący Rady Społecznej, a także członkowie: przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa w liczbie 5 osób.

W składzie Rady Społecznej powitaliśmy: Wiolettę Śląską-Zyśk – Przewodniczącą, Halinę Ciunel – Wiceprzewodniczącą, Pawła Żukowskiego – Przedstawiciela Wojewody, prof. Jerzego Jaroszewskiego – Przedstawiciela Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wojciecha Szadziewicza, Juliana Osieckiego, Wiktora Wójcika oraz Tadeusza Mordasiewicza. 

 

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. Przedstawianie organom Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wniosków i opinii w sprawach:

  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania dyrektorowi Szpitala nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Szpitalem z dyrektorem.

2. Przedstawianie dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • regulaminu organizacyjnego.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Szpitala.

 

Top