loading
English

Wydawanie pacjentom zaświadczeń i orzeczeń

Wydawanie pacjentom zaświadczeń i orzeczeń i kopii dokumentacji medycznej oraz odpłatność za ich wydawanie

1.        Szpital wydaje pacjentowi bezpłatnie następujące zaświadczenia i orzeczenia lekarskie:

1)       pozostające w związku z dalszym leczeniem lub rehabilitacją,

2)       orzekające niezdolność do pracy,

3)       pozwalające na kontynuowanie nauki,

4)       związane z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
i studentów w zajęciach sportowych oraz w zorganizowanym wypoczynku,

5)       dla celów pomocy społecznej,

6)       dla celów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

7)       dla celów orzecznictwa o niepełnosprawności,

8)       dla celów uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,

9)       dla celów ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy
w rodzinie,

10)    uzyskania dodatku lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

2.        W przypadku orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych lub ustalania uprawnień
w ramach ubezpieczeń społecznych koszty ponosi instytucja zlecająca, czyli ZUS, KRUS lub inne instytucje emerytalno-rentowe.

3.        Koszty wykonywanych badań, orzeczeń lub zaświadczeń wydawanych na zlecenie prokuratury lub sądu są pokrywane przez te instytucje z budżetu państwa.

4.        Zaświadczenia i orzeczenia płatne wydawane są na wniosek pacjentów, w szczególności
w zakresie:

1)      orzekania o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych,

2)      przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych,
w postępowaniach o odszkodowania, np. dla PZU,

3)      orzekania w medycynie pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku), także na rzecz dla uczniów i studentów, w którym do dalszej nauki niezbędna jest książeczka zdrowia lub zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu,

4)      zaświadczeń i orzeczeń o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych,

5)      zaświadczeń i orzeczeń o stanie zdrowia w celu podjęcia pracy za granicą,

6)      zaświadczeń i orzeczeń dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych,

7)      zaświadczeń i orzeczeń wydawanych na życzenie pacjenta w innych celach poza leczniczych.

5.        Za wydanie orzeczenia lub zaświadczenia określonego w pkt. 1 pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 100 zł brutto.

6.        Opłatę o której mowa w pkt. 2 pacjent wpłaca w kasie szpitala.

7.        Na życzenie, pacjent może uzyskać fakturę VAT. Faktura jest wystawiana, na podstawie dowodu wpłaty, w Sekcji Sprzedaży.

8.        Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)      do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

2)      przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

3)      przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także
w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4)      za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5)      na informatycznym nośniku danych.

9.        Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

10.    Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4) i 5), na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.

11.    Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 1 pkt 2) i 5) oraz ust. 3 szpital pobiera opłaty:

1)      za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,

2)      za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

3)      za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

12.    Opłaty, o której mowa w ust. 4, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1)      pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;

2)      w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

3)      w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych

13.    Zapis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.).

14.    Szpital, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje duplikaty Książeczek Zdrowia Dziecka. Sporządzenie duplikatu jest odpłatne, zgodnie z cennikiem szpitala.

15.    Udostępnianie dokumentacji medycznej oraz wydawanie duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka odbywa się w Archiwum Medycznym.

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings