Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Podstawowe prawa pacjenta

Podstawowe prawa pacjenta
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Prawo pacjenta do informacji
Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, w tym prawo do leczenia bólu
Prawo pacjenta do dostępu dokumentacji medycznej
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Obowiązujące standardy
Niezależnie od tego funkcjonują standardy, które stanowią rozwinięcie powyższych praw i stają się dla nas instrukcją prawidłowych relacji pomiędzy personelem pacjentami. Oto niektóre z nich:
1.    Każdy pacjent jest informowany o przysługujących mu prawach. W każdym oddziale i zakładzie diagnostycznym wyeksponowane zostały prawa tak, aby zarówno pacjent jak i personel miał do nich nieograniczony dostęp. Podczas przyjęcia do szpitala pacjenci otrzymują ustną informację oraz Informator, w którym oprócz praw, zapisanych jest szereg informacji jakie pomogą zaaklimatyzować się w nowych warunkach.
2.    Szpital zapewnia pacjentowi informacje o stanie zdrowia zgodnie z obowiązującym prawem. Informacje udzielane są drogą kontaktu bezpośredniego przez fachowy personel medyczny,
w zakresie wyznaczonym kwalifikacjami pracownika udzielającego informacji. Informacje udzielane są osobie wskazanej przez pacjenta. Pacjent może także nie życzyć sobie udzielania jakichkolwiek informacji lub wskazać ich zakres.
3.    Szpital posiada listę procedur wymagających dodatkowej zgody pacjenta i ustalony sposób jej uzyskiwania. Pacjent ma prawo świadomie podejmować decyzję odnośnie proponowanych form diagnostyki i leczenia. Dlatego została ustalona lista procedur medycznych, na które pacjent podpisuje zgodę lub odmowę zgody, po przedstawieniu przez lekarza informacji na temat celu zabiegu/badania, sposobu wykonania, spodziewanych efektów, ewentualnych powikłań.
4.    Pacjent świadomie wyraża zgodę na udział w eksperymencie medycznym. W przypadku prowadzenia eksperymentu medycznego, prowadzący eksperyment zobligowany jest do dokonania szeregu formalności wynikających z prawa w tym zakresie, a w szczególności do uzyskania pisemnej zgody od pacjenta, po uprzednim poinformowaniu go o zasadach prowadzenia eksperymentu, spodziewanych efektach, prawie do wycofania się na każdym etapie, itd. Eksperyment musi być poprzedzony zgodą dyrektora i stosownym zapisem w szpitalnym rejestrze.
5.    Krewni lub opiekunowie na życzenie pacjenta mogą uczestniczyć w opiece nad nim. Zakres i czas opieki ustalany jest indywidualnie, w porozumieniu z personelem kierowniczym lub dyżurnym oddziału. Niezależnie od tego pacjent ma prawo codziennie przyjmować odwiedzających.
6.    Pacjent i odwiedzający mają zapewnioną możliwość identyfikowania personelu szpitala. Personel nosi identyfikatory wskazujące jego funkcje i dane personalne, przedstawia się podczas pierwszego kontaktu z chorym.
7.    Pacjenci mają prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie ze swoim wyznaniem. Szpital zatrudnia kapelana, personel dysponuje listą numerów telefonów do parafii różnych wyznań i w przypadku potrzeby ma obowiązek umożliwić stosowny kontakt.
Prawa pacjenta reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Top