Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1  – Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.1 – Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Partnerem Wiodącym i koordynatorem projektu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.
Przedmiotem projektu jest zakup przez i na rzecz partnerów projektu środków trwałych, elementów wyposażenia i materiałów służących do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Celem realizacji projektu jest uzupełnienie wyposażenia w aparaturę medyczną, urządzenia, wyposażenie, środki transportu, sprzęt oraz materiały do ochrony i dezynfekcji, służące zapobieganiu rozprzestrzeniania oraz zwalczaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w czterech największych szpitalach specjalistycznych w województwie, szpitalu psychiatrycznym z zakładem opiekuńczo-leczniczym dla przewlekle chorych oraz w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Projekt ma służyć ochronie pacjentów i personelu medycznego przed zakażeniem i dalszym rozprzestrzenianiem epidemii oraz uzupełnieniu aparatury medycznej i diagnostycznej oraz wyposażenia w sprzęt medyczny pacjentów izolowanych. Realizacja projektu zwiększa możliwości diagnostyczne i lecznicze dla mieszkańców Warmii i Mazur oraz zwiększa bezpieczeństwo przez zakażeniem wszystkich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez parterów Projektu oraz lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w obliczu epidemii COVID-19.
Po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt i aparatura nadal będą wykorzystywane dla ochrony przed nawrotem epidemii i ochroną przed innymi chorobami zakaźnymi.

Wartość projektu – 2 830 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich - dofinansowanie (84,66%) – 2 395 878,00 zł

 

 

Top