Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie poprzez modernizację infrastruktury IT szpitala – Etap II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: 3 – Cyfrowy region

Działanie: 3.2  – E-zdrowie

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. wdrożenie usług publicznych A2C:

a) e-Potwierdzenie - poziom dojrzałości e-usługi: poziom dojrzałości 4;

c) e-Dokumentacja medyczna pacjenta: poziom dojrzałości 3;

2. dostawę sprzętu komputerowego: komputery PC -120 szt.,

3. modernizację lokalnej sieci komputerowej LAN szpitala - dostawa 51 szt. przełączników sieciowych w celu polepszenia przepustowości sieci dla zapewnienia możliwości świadczenia e-usług.

 

Celem głównym Projektu jest stworzenie i uruchomienie e-usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i szpitalem, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej.

Cele szczegółowe w projekcie:

1. zwiększanie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK),

2. zwiększenie bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych,

3. zapewnienie interoperacyjności z platformą krajową P1 lub P2.

Całkowita wartość projektu – 1 108 390,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich - dofinansowanie (85%) – 940 176,50 zł

Top