Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dofinansowanie projektu „Diagnostyka i leczenie chorób naczyń mózgowych przebudowa i modernizacja Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Udarowego wraz z zakupem sprzętu”

w ramach
Osi priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”
Działania 9.1  –„ Infrastruktura ochrony zdrowia”
Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem projektu jest przebudowa oraz modernizacja Oddziału Neurologicznego i Udarowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:
1) przebudowa i modernizacja oraz wymiana istniejącej infrastruktury budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz sprzętu montowanego na stałe w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym wraz z pomieszczeniami diagnostycznymi;
2) dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatury oraz sprzętu medycznego:
1. Kardiomonitor mobilny - 10 szt.
2. Pompa infuzyjna - 16 szt.
3. Łózko elektryczne z wysięgnikiem wraz z szafką - 17 szt.
4. Wózek zabiegowy - 2 szt.
5. Aparat EEG wraz ze stołem i akcesoriami - 1 szt.
6. Wózek transportowy pacjenta - 2 szt.
7. Szafa chłodnicza medyczna - 1 szt.
8. Aparat USG z funkcja Dopler i TCCD - 1 szt.
9. Aparat EMG z oprzyrządowaniem - 1 szt.
10. Kardiomonitor z modułem transportowym mocowany na kolumnie - 6 szt.
11. Centrala kardiomonitorująca z monitorem powtarzającym - 1 szt.
12. Stacja dokująca 4-stanowiskowa - 4 szt.
13. Pompy infuzyjne (pojedyncze) - 10 szt.
14. Łóżko intensywnej opieki - 16 szt.
15. Respirator - 1 szt.
16. Wózek reanimacyjny - 1 szt.
17. Aparat rezonansu magnetycznego - 1 szt.
Inwestycja służyć będzie rozwijaniu nowoczesnych sposobów leczenia udaru niedokrwiennego mózgu.

Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-10-01
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji: 2019-10-22
Data finansowanego zakończenia realizacji projektu: 2021-06-30
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności oraz kompleksowości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie schorzeń neurologicznych, w tym leczenia udaru mózgu, kierowanych
w szczególności do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie zlokalizowany jest projekt, jak również do mieszkańców północno-wschodniej Polski, a także mieszkańców innych regionów kraju rokrocznie stanowiących znaczący odsetek pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Całkowita wartości Projektu - 8 925 500,78 zł
Wkład Funduszy Europejskich - dofinansowanie (82,50%) – 7 361 640,64 zł

 

Top