Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Zdążyć przed rakiem- doposażenie Oddziały Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową w sprzęt i aparaturę medyczną do diagnostyki i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego

Numer i nazwa działania
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Infrastruktura społeczna, Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałnie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Czas realizacji projektu 
1) rozpoczęcie realizacji: 2009-02-16;
2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2009-03-25;
3) zakończenie rzeczowe realizacji: 2009-04-23;
4) zakończenie finansowe realizacji: 2009-06-30.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania z UE 
Wartość projektu – 1 452 198,41 zł
Środki europejskie (EFRR) – 1 019 081,97 zł

Cel główny projektu:
Podniesienie poziomu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych przewodu pokarmowego w województwie warmińsko-mazurskim

Sprzęt zakupiony w ramach Projektu korzystnie wpłyną na funkcjonowanie WSS 
w Olsztynie, poprawił jakość świadczonych usług oraz skrócił czas oczekiwania na badanie diagnostyczne i hospitalizację. Ponadto posiadanie tak specjalistycznego sprzętu pozwoli Szpitalowi na udział w Ogólnokrajowym Programie Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Realizacja projektu przyniosła również społeczną korzyść – zmniejszenie śmiertelności na nowotwory układu pokarmowego, szybszy powrót chorych do zdrowia i do życia społecznego mieszkańców Warmii i Mazur.

Odsyłacze do oficjalnych stron UE oraz serwisu internetowego poświęconego RPO WiM:

www.rpo.warmia.mazury.p

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Top