Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

e-Pacjent – Rozbudowa systemu usług elektronicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

 

 

e-Pacjent – Rozbudowa systemu usług elektronicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Numer i nazwa działania
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja
i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi
i aplikacje dla obywateli

Czas realizacji projektu
1) rozpoczęcie realizacji: 2010-05-10;
2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2011-01-03;
3) zakończenie rzeczowe realizacji: 2012-11-30;
4) zakończenie finansowe realizacji: 2012-12-31.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania z UE
Wartość projektu - 3 792 766,17 zł
Środki europejskie (EFRR) – 3 219 699,01 zł

Cel główny projektu:
Rozbudowa e-Usług dla obywateli poprzez usprawnienie i standaryzację elektronicznego procesu monitorowania stanu zdrowia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Dzięki realizacji projektu możliwe jest pełne śledzenie procesu leczenia pacjenta od chwili jego pojawienia się w placówce medycznej, aż do zakończenia procesu leczenia. Wspomaga on również lekarza w ocenie stanu zdrowia pacjenta, ułatwia dostęp do pełnej dokumentacji medycznej pacjenta - bieżącej i archiwalnej, umożliwia wydruki wszystkich formularzy stosowanych w danej jednostce medycznej oraz zapewnia obowiązkową sprawozdawczość rozliczeniową i statystyczną. Umożliwia elektroniczną komunikację w zakresie kierowanie pacjenta do innych jednostek organizacyjnych zakładu (zlecenia) i odbioru wyników zleconych świadczeń.
Umożliwia ponadto wykorzystanie Internetu do rejestracji pacjentów indywidualnych oraz realizacji usług zleconych przez kontrahentów zakładu. W zasadniczy sposób usprawnia organizację procesu leczenia

Odsyłacze do oficjalnych stron UE oraz serwisu internetowego poświęconego RPO WiM:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.rpo.warmia.mazury.pl

 

Top