Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oddział Transplantologiczny

Sekretariat: 89 670 91 44
Gabinet lekarski: 89 670 91 46
Dyżurka pielęgniarek: 89 670 91 47
Biuro Koordynacyjne ds. Transplantacji: 89 5386 436

Transplantologia

 

Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów, takich jak nerki, serce, wątroba, płuca, trzustka, jelita. Leczenie to umożliwia powrót do zdrowia około 1-1,5 tysiącom osób w skali roku. 

Poważne i nieodwracalne uszkodzenia narządów mogą występować od urodzenia, np. w wyniku wad genetycznych, a także na skutek silnego urazu czy wyniszczającej choroby. W wielu przypadkach jedyną skuteczną formą terapii jest przeszczep określonego narządu. O jego potrzebie decyduje lekarz, który zgłasza pacjenta do wyspecjalizowanego ośrodka transplantacyjnego, w którym chory jest poddawany specjalnym badaniom kwalifikującym, a następnie zgłaszany do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczepienie.

Możliwość przeszczepienia organów jest warunkowana wieloma czynnikami. Do najważniejszych z nich należą niewykluczające się wzajemnie grupy krwi dawcy i biorcy, a także stopień zgodności pomiędzy antygenami zgodności tkankowej (HLA, z ang. Human Leukocytes Antigens), które mogą wpływać na proces odrzucenia przeszczepu. Antygeny te znajdują się w białych ciałkach krwi i są różne dla każdego człowieka, z wyjątkiem bliźniaków jednojajowych. Do innych ograniczeń należą m.in. ogólny stan zdrowia chorego czy też rozmiary ciała dawcy i biorcy.

Wykorzystywane w transplantologii narządy pochodzą głównie od dawców zmarłych. Jedynie nerki i fragmenty wątrób mogą być pobierane od dawców żywych, lecz odsetek tego rodzaju pobrań jest stosunkowo niewielki.
Rozpoznanie potencjalnego dawcy wiąże się z przeprowadzeniem szeregu specjalistycznych testów, pozwalających na stwierdzenie śmierci mózgowej, czyli stanu, w którym w mózgu nie występują już żadne funkcje życiowe. Śmierć mózgowa jest nieodwracalna, a osoba w takim stanie jest uznana za zmarłą, mimo że jej ciało może funkcjonować z pomocą aparatury medycznej. Do śmierci mózgu dochodzi najczęściej wskutek jego rozległych uszkodzeń (głównie pnia mózgu) i zatrzymania dopływu krwi dłuższym niż kilka minut. Po rozpoznaniu śmierci mózgowej, co następuje najczęściej, gdy brak dopływu krwi do mózgu przekracza 10-12 godzin, i przy braku przeciwwskazań zdrowotnych, lekarze kwalifikują zmarłego do operacji pobrania organów. Szacuje się, że narządy jednego dawcy mogą uratować lub przedłużyć życie siedmiu osobom.

 

Chirurgia onkologiczna i chirurgia ogólna

 

Dzięki rozwiniętemu zapleczu diagnostycznemu Szpitala oraz wyposażeniu Bloku Operacyjnemu w nowoczesny sprzęt, m.in. nóż harmoniczny, bipolarny system do zamykania naczyń, laparoskop HD, bimer argonowy mamy możliwość wykonywania złożonych procedur operacyjnych. Leczymy ostre schorzenia jamy brzusznej oraz ciężkie urazy brzucha, również choroby górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, wykonujemy resekcje żołądka i trzustki. Specjalizujemy się również w chirurgii piersi. W leczeniu czerniaka i raka piersi stosujemy izotopowo-barwnikową metodę oznaczania węzła wartowniczego. Zapewniamy opiekę pooperacyjną, w tym badania kontrolne, w naszych poradniach specjalistycznych.

 

Wykonywane operacje z zakresu chirurgii onkologicznej

- mastektomie i leczenie oszczędzające raka piersi z użyciem technik onkoplastycznych i oznaczeniem zmian niepalpacyjnych radioznacznikiem (SNOLL)
- usuwanie podejrzanych zmian ogniskowych piersi po oznaczeniu radioznacznikiem (ROLL)
- radykalne leczenie czerniaków skóry w tym limfadenektomie pachwinowe i udowo-pachwinowo-zasłonowe
- częściowe i całkowite usunięcie żołądka
- radykalne leczenie nowotworów jelita grubego i odbytnicy (z dostępu laparoskopowego wykonujemy resekcje prawej i lewej części okrężnicy, a także resekcje esicy i niskie resekcje odbytnicy)
- radykalne leczenie nowotworów jelita cienkiego również z dostępu laparoskopowego
- usunięcie nadnercza z dostępu laparoskopowego
- usunięcie śledzony z dostępu laparoskopowego w przypadku guzów/przerzutów do tego narządu
- radykalne leczenie nowotworów skóry

Wykonywane operacje z zakresu chirurgii ogólnej

- usunięcie tarczycy i przytarczyc
- operacyjne leczenie przepuklin rozworu przełykowego
- operacyjne leczenie powikłań choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
- operacyjne leczenie wtórnych niedrożności przewodu pokarmowego
- usunięcie pęcherzyka żółciowego z dostępu laparoskopowego
- operacje przepuklin pachwinowych z użyciem siatek polipropylenowych, również z dostępu laparoskopowego (TAPP)
- operacje przepuklin brzusznych
- usunięcie wyrostka robaczkowego dostępu laparoskopowego
- usunięcie śledzony z dostępu laparoskopowego w przypadku małopłytkowości

Zastępca ordynatora:

dr n. med. Robert Wojsław  

Lekarze transplantolodzy:

dr n. med. Piotr Malinowski  

Lekarze:

lek. Piotr Firkowski lek. Jakub Maroszyk
lek. Krzysztof Kulikowski lek. Artur Piktel
lek. Dariusz Zadrożny lek. Dariusz Michalik
lek. Wiesława Hajdukiewicz-Smolik  
lek. Kacper Fiedorowicz, rezydent lek. Katarzyna Pietraszewska, rezydent

Solidarnie dla transplantacji - www.zgodanazycie.pl

W ramach Narodowego Programu rozwoju medycyny transplantacyjnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia na lata 2011-2020 Fabryka Komunikacji Społecznej realizuje kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem "Solidarnie dla transplantacji"

Celem kampanii jest upowszechnienie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz zwiększenie poparcie społecznego dla dawstwa narządów, komórek i tkanek.
W ramach kampanii powstała strona internetowa www.zgodanazycie.pl gdzie w przystępny sposób przekazano kluczowe informacje o tym, kto i w jaki sposób może zostać dawcą: zarówno za życia, jak i po śmierci.
Na stronie można również dowedzieć się jakie są rodzaje przeszczepów, jak przebiega proces oczekiwania na transplantację i jak wygląda życie osoby po przeszczepie. Zostały tam także zamieszczone podstawowe informacje dotyczące aspektów prawnych (ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).

Warmińsko-Mazurskie Biuro Koordynacyjno-Organizacyjne ds. Transplantacji

Do zadań Biura należy w szczególności: organizacja i koordynacja działalności transplantacyjnej; organizacja i koordynacja pobierania oraz przeszczepiania narządów i tkanek oraz ustawiczna praca nad rozwojem takiej działalności w województwie warmińsko- mazurskim. 

Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii transplantacyjnej, a także przeszkolonymi koordynatorami transplantacyjnymi, biuro pod względem logistycznym i merytorycznym pomaga w rozwiązywaniu problemów szpitali powiatowych związanych z identyfikacją potencjalnych dawców narządów (żywych i zmarłych), rozpoznawaniem śmierci mózgu, przygotowaniem potencjalnych dawców do pobrania narządowego, rozmowami z przedstawicielami prokuratury, a także innych problemów związanych z transplantologią.

Biuro wdraża w szpitalach województwa warmińsko – mazurskiego ogólnopolski programu rozwoju przeszczepiania narządów.

 

Personel

Kierownik dr n. med. Leszek Adadyński mgr Marta Leszczyńska regionalny koordynator ds. transplantacji tel. 661 663 185, tel. 89 53 86 436, fax. 89 762 49 07
   

Ośrodek Kwalifikujący do Przeszczepienia

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) rejestracja potencjalnych biorców zgłaszanych przez podmioty lecznicze inne niż dokonujące

przeszczepienia oraz przez stacje dializ,

2) potwierdzanie zgłoszenia potencjalnego biorcy,

3) gromadzenie informacji dotyczących potencjalnego biorcy, takich jak:

a) imię i nazwisko,

b) data i miejsce urodzenia,

c) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji,

d) numer PESEL, jeżeli posiada,

e) rozpoznanie lekarskie,

f) grupa krwi i Rh,

g) rodzaj planowanego przeszczepienia,

h) pilność przeszczepienia według aktualnie obowiązujących dla danego rodzaju przeszczepu

kryteriów medycznych,

i) imię, nazwisko oraz miejsce wykonywania zawodu lekarza dokonującego zgłoszenia,

j) inne informacje medyczne o istotnym znaczeniu.

Top