Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

„Rozbudowa systemu usług elektronicznych w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie”

Czas realizacji projektu:

  1. rozpoczęcie realizacji: 2013-05-23;
  2. rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2014-01-01;
  3. zakończenie rzeczowe realizacji: 2015-08-15;
  4. zakończenie finansowe realizacji: 2015-09-15.


Wartość projektu i wysokość dofinansowania z UE
Wartość projektu – 1 784 442,97 zł
Wydatki kwalifikowane - 1 597 093,28 zł
Środki europejskie (EFRR) – 1 357 529,28 zł
(co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny – 239 564,00 zł
(co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych)

Projekt należy do tematyki związanej ze społeczeństwem informacyjnym i ukierunkowany jest na rozszerzenie oferty e-usług, które ułatwią obywatelom dostęp do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie.
Niepodważalną siłą WSS w Olsztynie są zasoby ludzkie. To grupa profesjonalistów, najwyższej klasy specjalistów, lekarzy, pielęgniarek oraz przedstawicieli innych dziedzin, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (tzw. obsługa administracyjna). To niepodważalny potencjał Szpitala. Jednak aby lepiej go wykorzystać i usprawnić służbę pacjentom, niezbędne jest przyspieszenie obiegu informacji pomiędzy nimi za pomocą odpowiednich aplikacji informatycznych i zapewnienie im narzędzi, które umożliwią rozszerzenie oferty e-usług dla mieszkańców.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie to wiodąca placówka zdrowia na Warmii i Mazurach. Szpital zajmuje się specjalistycznym leczeniem, diagnostyką, pielęgnacją, rehabilitacją, poradami specjalistycznymi, edukacją, profilaktyką i promocją zdrowia.
Mimo jej stałej rozbudowy, infrastruktura informatyczna Szpitala nie odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu mieszkańców Warmii i Mazur i obecnym europejskim standardom informatycznym. Szczególnie odczuwalny jest proces przygotowania do zabiegów specjalistycznych, związany z obowiązkiem przeprowadzenie wielu procedur medycznych.

Z perspektywy przedmiotowej inwestycji szczególnego znaczenia nabiera wdrożenie systemu informatycznego, umożliwiającego pełne wykorzystanie nowoczesnego bloku operacyjnego, który stanowił jedną z kluczowych inwestycji dla funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Ogólnym i podstawowym celem projektu jest poprawa satysfakcji pacjenta oraz jakości i efektywności ekonomicznej świadczeń zdrowotnych, a także warunków pracy personelu medycznego.
Cel ten przyczyni się do realizacji celu nadrzędnego, jakim jest Rozwój społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy w województwie.
Cel ogólny realizować będą cele szczegółowe:

  • Istotne zwiększenie poziomu świadczonych usług
  • Zapewnienie rzeczywistej równości w dostępie do systemu ochrony zdrowia
  • Informacja o zdrowiu dla wszystkich uprawnionych


Odsyłacze do oficjalnych stron UE oraz serwisu internetowego poświęconego RPO WiM:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.rpo.warmia.mazury.pl


Top