Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Doposażenie Działu Diagnostyki Obrazowej w sprzęt specjalistyczny w ramach funkcjonującego Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020; Priorytet: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Informacje o projekcie:

12 lipca 2017r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia dla projektu „Doposażenie Działu Diagnostyki Obrazowej w sprzęt specjalistyczny w ramach funkcjonującego Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie”, Projekt realizowany będzie w budynku głównym Szpitala przy ul. Żołnierskiej 18 II piętro w pomieszczeniach Działu Diagnostyki Obrazowej.

 

Wartość projektu:

Koszt projektu zgodny z Umową o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0135/16-00/66/2017/646

Całkowita wartość projektu wynosi 2 000 000,00 zł
Koszty kwalifikowalne 2 000 000,00 ZŁ
Kwota dofinansowania (85% wydatków kwalifikowanych) 1 700 000,00 zł
Wkład własny (15% wydatków kwalifikowalnych) 300 000,00 zł

Projekt obejmuje:

Zakup do Działu Diagnostyki Obrazowej sprzętu specjalistycznego:

 • aparatu stacjonarnego RTG (1 sztuka)
 • aparatu przewoźnego RTG (1 sztuka)
 • aparatu USG z głowicami (1 sztuka)

Zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki obrazowej pozwoli na przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki obrażeń w jak najkrótszym czasie od zdarzenia, co umożliwia postawienie wczesnej diagnozy i szybkie podjęcie decyzji o jak najlepszej metodzie leczenia „pacjenta urazowego”. Technologie zastosowane w nowoczesnym sprzęcie do diagnostyki obrazowej pozwolą na zminimalizowanie negatywnych skutków transportu pacjenta w celu wykonania badania i jednocześnie pozwolą na zmniejszenie dawki promieniowania w trakcie ekspozycji przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu diagnostycznego.

 

Cele projektu:

 

Cel główny projektu:

Zapewnienie dostępności do wysokiej, jakości usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Diagnostyki Obrazowej w specjalistyczną aparaturę pozwalającą na szybkie i całodobowe diagnozowanie pacjentów z urazami wielonarządowymi.

 

Cele na poziomie oddziaływania

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjenta urazowego,
 • Podniesienie, jakości diagnostyki urazów,
 • Skrócenie czasu hospitalizacji, skrócenie czasu rekonwalescencji- niezdolności
  do pracy,
 • Przyspieszenie powrotu do sprawności zawodowej pacjenta,
 • Obniżenie liczby przypadków kalectwa pourazowego,
 • Obniżenie kosztów leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi,
 • Obniżenie śmiertelności osób doznających urazów wielonarządowych
  w województwie warmińsko-mazurskim,
 • Skrócenie czasu diagnostyki urazów,
 • Zmniejszenie liczby powikłań pourazowych,
 • Zwiększenie efektywności działań ratujących życie w ramach „złotej godziny”,
 • Podniesienie, jakości świadczonych usług związanych z leczeniem urazu wielonarządowego,
 • Zapewnienie kompleksowości pracy zespołu specjalistów podczas niesienia pomocy pacjentom urazowym.

 

Cele na poziomie rezultatu

 • Zapewnienie komplementarnego specjalistycznego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi
 • Zapewnienie pełnego specjalistycznego leczenia większej liczby osób z urazami wielonarządowymi jednoczasowo.

 

Cele na poziomie produktu

 • Zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu do diagnostyki obrazowej

 

1. Spodziewane rezultaty

Rezultatami projektu będą


 • Zapewnienie kompleksowego specjalistycznego diagnozowania i leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi;
 • Zapewnienie pełnego specjalistycznego diagnozowania i leczenia większej liczby osób z urazami wielonarządowymi jednoczasowo.

Ponad to w okresie długoterminowym wzrośnie poczucie bezpieczeństwa wśród pacjentów i ich rodzin, a co za tym idzie wzrost zaufania.

   Wskaźniki projektu

Lp.

Wyszczególnienie

Rodzaj wskaźnika

Jednostka

Liczba jednostek

1

Liczba wspartych podmiotów leczniczych

wskaźnik produktu

szt.

1

2

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego

wskaźnik produktu

szt.

1

3

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej

wskaźnik produktu

2 000 000

4

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem

wskaźnik produktu

osoby/rok

22 000

 

Czas realizacji projektu

 • rozpoczęcie realizacji projektu: 01.09.2017 r.
 • realizacja rzeczowa projektu: od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.
 • finansowe zakończenie projektu: 30.09.2018 r.

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące projektu finansowanego ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko należy zgłaszać za pomocą formularza skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

 

Top