Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Centrum urazowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie szansą kompleksowego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi.


Centrum urazowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie szansą kompleksowego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa projektu

„Centrum urazowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie szansą kompleksowego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi”

Instytucje finansujące projekt

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Instytucje zaangażowane w projekt

 

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

Instytucja Wdrażająca – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
www.csioz.gov.pl

Informacje o projekcie:

1 marca 2010 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie podpisał pre- umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dla projektu „Centrum urazowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie szansą kompleksowego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XII - Bezpieczeństwo zdrowotne
i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego.
Projekt realizowany będzie w budynku głównym Szpitala w pomieszczeniach oddziału otolaryngologii i onkologii laryngologicznej z profilem chirurgii szczękowo-twarzowej, oddziału chirurgii ogólnej, naczyniowej z profilami torakochirurgii i urologii, pomieszczeń SOR (szpitalnego oddziału ratunkowego) oraz pododdziału intensywnej terapii oraz na posesji Szpitala (prace w zakresie budowy lądowiska).
Podpisanie umowy miało miejsce w Warszawie 27 maja 2011r. Umowa została zawarta pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, zwanym Instytucją Wdrażającą, reprezentowanym przez Leszka Sikorskiego – Dyrektora, a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, zwanym Beneficjentem, reprezentowanym przez Irenę Kierzkowską.

Wartość projektu:

Koszt projektu zgodny z Umową o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-002/11-00 z dnia 27 maja 2011r.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 310 377,52 zł
Koszty kwalifikowalne 11 228 000,00 zł
Koszty niekwalifikowalne 2 082 377,52 zł

Kwota dofinansowania (85% wydatków kwalifikowanych) 9 543 800,00 zł
Wkład własny (15% wydatków kwalifikowalnych) 1 684 200 zł
Koszty niekwalifikowalne 2 082 377,52 zł

Krótki opis projektu
Projekt obejmuje:

a) modernizację i remont oddziału otolaryngologii i onkologii laryngologicznej z profilem chirurgii szczękowo-twarzowej,
b) budowę lądowiska przy WSS w Olsztynie,
c) modernizację i remont oddziału chirurgii ogólnej, naczyniowej z profilami torakochirurgii i urologii,
d) modernizację i remont pomieszczeń SOR (szpitalnego oddziału ratunkowego) oraz pododdziału intensywnej terapii,
e) zakup sprzętu i aparatury medycznej,
f) przygotowanie studium wykonalności,
g) przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
h) przygotowanie dokumentacji technicznej,
i) działania promocyjne.

Opis zakresu robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych

1. Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej z profilami Torakochirurgii i Urologii.

Zakres robót dotyczy przebudowy przestrzennej pomieszczeń m.in. w celu utworzenia łóżek dla pacjentów po zabiegach z dziedziny chirurgii ogólnej, naczyniowej, w tym urologicznych i torakochirurgicznych. Jednocześnie planuje się utworzenie łazienek przy salach chorych oraz wymianę zdekapitalizowanych okładzin ścian i podłóg, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznych, wod.-kan. itp. Przebudowa jest elementem dostosowania oddziału do potrzeb nowo powstającego centrum urazowego.

2. Oddział Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej z profilem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Przewidywane do wykonania roboty obejmują przebudowę przestrzenną pomieszczeń w kierunku wygospodarowania łóżek dla pacjentów po zabiegach z dziedziny Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Remont dotyczy również wymiany zdekapitalizowanych okładzin ścian i posadzek, wymiany instalacji elektrycznych i wod.-kan., wymiany stolarki drzwiowej itp. i jest elementem dostosowania Oddziału Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej do wymogów potrzeb nowo tworzonego centrum urazowego.

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Pododdział Intensywnej Terapii.

Dostosowanie szpitala do potrzeb nowo tworzonego centrum urazowego wymaga zwiększenia liczby łóżek intensywnej terapii w szpitalu z 10-ciu do 16-tu. Projekt przewiduje wygospodarowanie powierzchni ok. 260 m2 na cele łóżkowe i zaplecze 6-cio łóżkowego Pododdziału Intensywnej Terapii. Jednocześnie istnieje potrzeba niewielkiej przebudowy przestrzennej pomieszczeń SOR-u również w kierunku dostosowania pomieszczeń tego oddziału dla potrzeb centrum urazowego. Wynikiem tej przebudowy będzie wygospodarowanie powierzchni, m.in. na 4 łóżka obserwacyjne, na 2 stanowiska intensywnej terapii, pokoju konsultacji i badań oraz magazynów na sprzęt i aparaturę medyczną.

4. Budowa lądowiska dla śmigłowców przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
w Olsztynie.

Zakres prac przewiduje wykonanie oświetlenia oraz budowa pola wzlotów lądowiska śmigłowcowego zlokalizowanego na terenie posesji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie celem dostosowania wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2004r. w sprawie wymagań dla lądowisk. Przesłanką jest zapewnienie funkcjonowania lądowiska w systemie 24-godzinnym, w związku z sygnalizowaną możliwością wykorzystania do lotów nocnych śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Budowa jest elementem dostosowania lądowiska do potrzeb funkcjonującego w szpitalu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz nowo powstającego centrum urazowego. Efektem przeprowadzonej inwestycji będzie zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom transportowanym do Szpitala.

Wyszczególnienie sprzętów i aparatury medycznej przewidzianych do zakupu w ramach projektu.
Lp. Wyszczególnienie Liczba sztuk
1. Monitor funkcji życiowych 20
2. Monitor centralny z modułami poszerzającymi zakres monitorowania (OIT) 10
3. Monitor centralny z modułami poszerzającymi zakres monitorowania (Chirurgia) 7
4. Respirator 4
5. Respirator z dodatkową opcją 2
6. HFOV – respirator z możliwością zastosowania wysokoczęstotliwościowej wentylacji oscylacyjnej 1
7. Defibrylator wielofunkcyjny 2
8. Zestaw do trudnej intubacji ze sztywna prowadnicą umożliwiającą wizualizację dróg oddechowych 1
9. Monitor funkcji życiowych transportowy 3
10. Aparat do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych (buty pneumatyczne) 5
11. Monitor do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego 2
12. Pompy strzykawkowe 60
13. Pompy objętościowe 12
14. Ssaki próżniowe 6
15. Łóżka specjalistyczne do intensywnej terapii 8
16. Rama bałkańska 6
17. Zestaw do pomiaru rzutu serca 1
18. Unit laryngologiczny z kompleksowym zestawem diagnostycznym (mikroskop, endoskopy, ssak, płukanie, diatermia) 2
19. Aparatura do diagnostyki otoneurologicznej: VNG, fotel obrotowy, Posturografia 1
20. Aparatura do obiektywnej diagnostyki audiologicznej: tympanometria, otoemisja akustyczne, audiometria BERA 1
21. Łóżko elektryczne wielofunkcyjne 2
22. Lampa operacyjna 3
23. Zestaw narzędzi do chirurgii szczękowej i chirurgii endoskopowej nosa i zatok (endoskopy, tor wizyjny) 1
24. Aparaty do wykonywania EKG 6
25. Aparat do USG 1
26. Aparat do masażu zewnętrznego serca 1
27. Przenośny monitor funkcji życiowych z pulsoksymetrem 1
28. Aparat do stabilizacji zewnętrznej przy złamaniach kości długich 10
29. Aparat do stabilizacji zewnętrznej złamanej miednicy 2
30. Urządzenie do aktywnego ogrzewania chorych po ciężkich urazach 1
31. Aparat do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego (cell saver) 1
32. Zestaw narzędzi torakochirurgicznych 1
33. Zestaw narzędzi urologicznych (zestaw do endoskopii urologicznej – cystoskop 1 szt., dźwignia Albana 2 szt., kleszczyki 1 szt., ureteroskop półsztywny – semirigid 1 szt.) 1
34. Stół operacyjny 1
35. Aparat do elektrochirurgii (diatermia elektrochirurgiczna) 1
36. Zestaw do neuromonitoringu 1
37. Aparat USG śródoperacyjny z głowicą 1
38. Przewoźny aparat RTG z ramieniem C 1
39. Waga do ważenia pacjenta leżącego na łóżku bądź wózku transportowym 1
40. Respirator dziecięcy z rozbudowanymi opcjami wentylacyjnymi włącznie z wentylacją wysokoczęstotliwościową 1
41. Inkubator otwarty do intensywnej terapii 1
42. Inkubator zamknięty do intensywnej terapii 1
43. Monitor parametrów życiowych z rozszerzonym panelem monitorowanych parametrów 2
44. Analizator parametrów krytycznych 1
45. Przystawka kręgosłupowa Maqueta do stołu operacyjnego ortopedycznego 1
46. Zestaw do termodylucji przezpłucnej (pomiaru rzutu serca z możliwością oceny przepuszczalności śródbłonka naczyniowego 1
47. Specjalistyczny wózek do transportu niestabilnych pacjentów 1
48. Stół operacyjny z przeziernym blatem 1
49. Diatermia argonowa z oprzyrządowaniem 1
50. Aparat RTG przewoźny 1
51. Kardiotokograf 2
Cele projektu
Cel główny projektu:
 • Stworzenie warunków do powstania nowoczesnego centrum urazowego stwarzającego możliwość szybkiego, wieloprofilowego, wysokospecjalistycznego leczenia pacjentów z wielonarządowymi obrażeniami ciała.
Cele na poziomie oddziaływania
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa „pacjentów urazowych”
 • Rozszerzenie zespołu interdyscyplinarnego leczącego urazy wielonarządowe;
 • Podniesienie jakości diagnostyki urazów;
 • Skrócenie czasu hospitalizacji, skrócenie czasu rekonwalescencji – niezdolności do pracy;
 • Przyspieszenie powrotu do sprawności zawodowej pacjenta;
 • Obniżenie ilości przypadków kalectwa pourazowego;
 • Obniżenie kosztów leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi;
 • Obniżenie śmiertelności osób doznających urazów wielonarządowych w województwie warmińsko-mazurskim;
 • Skrócenie czasu diagnostyki urazów;
 • Zmniejszenie inwazyjności leczenia urazów;
 • Zmniejszenie liczby powikłań pourazowych;
 • Zwiększenie efektywności działań ratujących życie w ramach „złotej godziny;
 • Podniesienie jakości świadczonych usług związanych z leczeniem urazu wielonarządowego;
 • Zapewnienie kompleksowości pracy zespołu specjalistów podczas niesienia pomocy „pacjentom urazowym” .
Cele na poziomie rezultatu
 • Zapewnienie komplementarnego specjalistycznego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi;
 • Zapewnienie pełnego specjalistycznego leczenia większej ilości osób z urazem wielonarządowym jednoczasowo;
 • Stworzenie zespołu urazowego świadczącego kompleksowe usługi pacjentom urazowym.
Cele na poziomie produktu
 • Utworzenie jednego centrum urazowego.
1. Spodziewane rezultaty
Produkty obligatoryjne
Lp. Wyszczególnienie Rodzaj wskaźnika Jednostka Liczba jednostek
1 Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia wskaźnik produktu szt. 1
2 Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia wskaźnik produktu szt. 1
3 Liczba utworzonych centrów urazowych wskaźnik produktu szt. 1
4 Liczba zakładów opieki zdrowotnej z uzyskanym bezpośrednim dostępem szpitalnych oddziałów ratunkowych do lądowiska dla helikopterów w wyniku wsparcia działania wskaźnik produktu szt. 1
Rezultatami projektu będą:
 • Powstanie zespołu urazowego świadczącego kompleksowe usługi pacjentom – 1 zespół.
 • Zapewnienie komplementarnego specjalistycznego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi przez zespół urazowy – 1 placówka zapewniająca komplementarne, specjalistyczne leczenie pacjentów urazowych.
 • Zapewnienie pełnego specjalistycznego leczenia większej ilości osób z urazem wielonarządowym jednoczasowo do 3 pacjentów.
Czas realizacji projektu
 • rozpoczęcie realizacji projektu: 29.06.2007 r.
 • rzeczowe zakończenie realizacji projektu: 30.06.2012 r. (np. data podpisania przez Szpital ostatniego protokołu odbioru)
 • finansowe zakończenie projektu: 30.07.2012 r. (ostateczny termin przedłożenia wniosku o płatność końcową)

Artykuły prasowe


Portal Funduszy Europejskich

 

 

 

Top