Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Komunikat w sprawie odbioru dokumentacji medycznej

Dotyczy możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach Szpitala w 1997 roku oraz pacjentów zmarłych w tut. Szpitalu w roku 1987.

Działając na podstawie art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku, o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. Zm.) oraz § 75 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 r. poz. 2069) uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej (historii chorób) pacjentów leczonych w oddziałach Szpitala w 1997 roku oraz pacjentów zmarłych w tut. Szpitalu w roku 1987.

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek: 

• pacjenta, 

• jego przedstawiciela ustawowego, 

• osoby bliskiej upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, 

za pokwitowaniem.

Wniosek o wydanie dokumentacji powinien zawierać:

1) dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, PESEL),

2) przybliżone daty hospitalizacji,

3) dane adresowe oraz numer telefonu wnioskodawcy.

Wnioski można składać do 28.02.2018 r. w Kancelarii Szpitala lub za pośrednictwem poczty.

Realizacja wniosku o wydanie dokumentacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej – archiwum

tel. 89/ 538 62 74 lub 89/ 538 62 12

Top