Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Wydawanie pacjentom zaświadczeń i orzeczeń

Wydawanie pacjentom zaświadczeń i orzeczeń oraz odpłatność za ich wydawanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

1. Szpital wydaje pacjentowi bezpłatnie następujące zaświadczenia i orzeczenia lekarskie:

a) pozostające w związku z dalszym leczeniem lub rehabilitacją,

b)orzekające niezdolność do pracy,

c) pozwalające na kontynuowanie nauki,

d) związane z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych oraz w zorganizowanym wypoczynku,

e) dla celów pomocy społecznej,

f) dla celów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

g) dla celów orzecznictwa o niepełnosprawności,

h) dla celów uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,

i) dla celów ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,

j) uzyskania dodatku lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

2. W przypadku orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych lub ustalania uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych koszty ponosi instytucja zlecająca, czyli ZUS, KRUS lub inne instytucje emerytalno-rentowe.

3. Koszty wykonywanych badań, orzeczeń lub zaświadczeń wydawanych na zlecenie prokuratury lub sądu są pokrywane przez te instytucje z budżetu państwa.

4. Zaświadczenia i orzeczenia płatne wydawane są na wniosek pacjentów, w szczególności w zakresie:

a) orzekania o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych,

b) przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowania, np. dla PZU,

c) orzekania w medycynie pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku), także na rzecz dla uczniów i studentów, w którym do dalszej nauki niezbędna jest książeczka zdrowia lub zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu,

d) zaświadczeń i orzeczeń o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych,

e) zaświadczeń i orzeczeń o stanie zdrowia w celu podjęcia pracy za granicą,

f) zaświadczeń i orzeczeń dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych,

g) zaświadczeń i orzeczeń wydawanych na życzenie pacjenta w innych celach poza leczniczych.

5. Za wydanie orzeczenia lub zaświadczenia określonego w pkt. 4 pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 100 zł brutto.

6. Opłatę o której mowa w pkt. 5 pacjent wpłaca w kasie szpitala lub w Sekcji Dokumentacji i Rejestracji Chorych.

7. Na życzenie, pacjent może uzyskać fakturę VAT. Faktura będzie wystawiona, na podstawie dowodu wpłaty, w Dziale Księgowości.

Top