Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

1)       pacjentowi,

2)       przedstawicielowi ustawowemu,

3)       osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)       osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,

2)       osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,

3)       osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba bliska oznacza: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:

o    w kancelarii szpitala,

o    w sekretariacie każdego oddziału,

o    w rejestracji poradni specjalistycznych,

o    w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej,

o    w archiwum.

 

Wniosek można także wysłać za pośrednictwem poczty na adres szpitala lub pocztą elektroniczną na adres: archiwum@wss.olsztyn.pl.

 

Dokumentacja  jest przygotowywana do wydania i wydawana w Archiwum Medycznym.

Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana:

o    pocztą na wskazany adres (koszt przesyłki ponosi pacjent, wysokość opłaty na wysyłkę jest ustalana wg aktualnych stawek operatora pocztowego),

o    na wskazany adres mailowy.

 

Archiwum Medyczne jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-10.00 oraz 12.30-14.00.

Kontakt telefoniczny do archiwum: 89 538 62 12.

Adres e-mail: archiwum@wss.olsztyn.pl

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest za opłatą:

9,90 zł – za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

0,35 zł – za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej

1,98 zł - za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

Opłaty obowiązują od dnia 01.06.2019 r.

Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1318 ze zm.)

 

UWAGA

W związku z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od dnia 04.05.2019 r. opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

Szpital udostępnia również Duplikat Książeczki Zdrowia Dziecka - opłata wynosi 100 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o wydanie duplikatu książeczki zdrowia dziecka

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Top