Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a w przypadku śmierci pacjenta- osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu (zgodnie z zapisem w historii choroby).

Wniosek można złożyć osobiście w archiwum, do Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej, w rejestracji poradni specjalistycznych, w kancelarii/ sekretariacie szpitala, można także wysłać za pośrednictwem poczty.

Dokumentacja wydawana jest pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej w archiwum szpitala.

Archiwum Medyczne jest dostępne dla pacjentów oraz innych osób ubiegających się o archiwalną dokumentację medyczną:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-10.00 oraz 12.30-14.00.

Kontakt telefoniczny do archiwum: 89 538 62 12.

Adres e-mail: archiwum@wss.olsztyn.pl

Na wniosek pacjenta, dokumentacja medyczna może zostać mu przesłana na wskazany adres, za pośrednictwem poczty.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest za opłatą:

9,73 zł – za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

0,34 zł – za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej

1,95 zł - za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

Opłaty obowiązują od dnia 01.03.2019 r.

Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1318 ze zm.)

Szpital udostępnia również Duplikat Książeczki Zdrowia Dziecka - opłata wynosi 100 zł.

- płatne w miejscu odbioru - archiwum,

- w przypadku dokumentacji wysyłanej za pośrednictwem poczty, odbiór „za pobraniem”.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o wydanie duplikatu książeczki zdrowia dziecka

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Top