Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Podstawowe prawa pacjenta

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Prawo pacjenta do informacji

Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Prawo pacjenta do dostępu dokumentacji medycznej
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 

 

Obowiązujące standardy

Niezależnie od tego, opracowaliśmy i wdrożyliśmy wiele standardów, które stanowią rozwinięcie powyższych praw i stają się dla nas instrukcją prawidłowych relacji pomiędzy personelem pacjentami. Oto niektóre z nich:

  1. Każdy pacjent jest informowany o przysługujących mu prawach. W każdym oddziale i zakładzie diagnostycznym wyeksponowane zostały prawa tak, aby zarówno pacjent jak i personel miał do nich nieograniczony dostęp. Podczas przyjęcia do szpitala pacjenci otrzymują ustną informację oraz Informator, w którym oprócz praw, zapisanych jest szereg informacji jakie pomogą zaaklimatyzować się w nowych warunkach.
  2. Szpital zapewnia pacjentowi informacje o stanie zdrowia zgodnie z obowiązującym prawem. Informacje udzielane są drogą kontaktu bezpośredniego przez fachowy personel medyczny, w zakresie wyznaczonym kwalifikacjami pracownika udzielającego informacji. Informacje udzielane są wyłączne osobie wskazanej przez pacjenta, której nazwisko i imię zostaje zapisane w historii choroby. Pacjent może także nie życzyć sobie udzielania jakichkolwiek informacji lub wskazać ich zakres. Niedopuszczalne jest udzielanie informacji drogą telefoniczną, chyba że za zgodą pacjenta.
  3. Szpital posiada listę procedur wymagających dodatkowej zgody pacjenta i ustalony sposób jej uzyskiwania. Pacjent ma prawo świadomie podejmować decyzję odnośnie proponowanych form diagnostyki i leczenia. Dlatego została ustalona lista procedur medycznych, na które pacjent podpisuje zgodę lub odmowę zgody, po przedstawieniu przez lekarza informacji na temat celu zabiegu/badania, sposobu wykonania, spodziewanych efektów, ewentualnych powikłań.
  4. Pacjent świadomie wyraża zgodę na udział w eksperymencie medycznym. W przypadku prowadzenia eksperymentu medycznego, prowadzący eksperyment zobligowany jest do dokonania szeregu formalności wynikających z prawa w tym zakresie, a w szczególności do uzyskania pisemnej zgody od pacjenta, po uprzednim poinformowaniu go o zasadach prowadzenia eksperymentu, spodziewanych efektach, prawie do wycofania się na każdym etapie, itd. Eksperyment musi być poprzedzony zgodą dyrektora i stosownym zapisem w szpitalnym rejestrze.
  5. Krewni lub opiekunowie na życzenie pacjenta mogą uczestniczyć w opiece nad nim. Zakres i czas opieki ustalany jest indywidualnie, w porozumieniu z personelem kierowniczym lub dyżurnym oddziału. Niezależnie od tego pacjent ma prawo codziennie przyjmować odwiedzających.
  6. Pacjent i odwiedzający mają zapewnioną możliwość identyfikowania personelu szpitala. Personel nosi identyfikatory wskazujące jego funkcje i dane personalne, przedstawia się podczas pierwszego kontaktu z chorym. Ponadto pacjent jest informowany, kto jest jego lekarzem prowadzącym a nazwisko lekarza dodatkowo zapisywane jest na karcie gorączkowej.
  7. Pacjenci mają prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie ze swoim wyznaniem. Szpital zatrudnia kapelana, personel dysponuje listą numerów telefonów do parafii różnych wyznań i w przypadku potrzeby ma obowiązek umożliwić stosowny kontakt.

Hanna Taraszkiewicz, Przełożona Pielęgniarek

„Puls Szpitala” nr 3/2 2003


Prawa pacjenta określają stosunki istniejące pomiędzy pacjentem a instytucją lub osobą świadczącą usługi medycznie.

Problematyka dotycząca praw pacjenta jest zagadnieniem, które nurtuje wiele społeczności i od wielu lat. Pierwsze doniesienia o podjęciu tej problematyki pochodzą z 1793 r. z Francji, kiedy to ustalono i zapisano, że „w jednym łóżku może przebywać jeden pacjent, a łóżko powinno mieć co najmniej wymiar trzech łokci”. Takie prawo na dzień dzisiejszy wywołuje uśmiech, ale do niedawna w Polsce problematyka ustalenia praw pacjenta, podejmowana w publicznych dyskusjach wywoływała wiele emocji. Dziś, kiedy każdy rozwijający się zakład opieki zdrowotnej dba o jakość świadczonych usług, zagadnienie to stało się przedmiotem codziennej pracy pracowników medycznych. Prawa pacjenta opracowywane są dla poszczególnych szpitali z uwzględnieniem ich specyfiki, a podstawę merytoryczną stanowi Karta Praw Pacjenta przekazana do publicznej wiadomości przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 11 grudnia 1998 r.

W poszczególnych ustawach zawiera ona zbiór unormowań prawnych chroniących pacjentów w Polsce, a mianowicie:

I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji

II. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach zdrowotnych z 1991 r.

III. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 r.

IV. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z 1996 r

V. Prawa pacjenta określone w ustawie 0 ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r. VI

Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1995r. Niezależnie od wyżej wymienionych ustaw prawa pacjenta chronione są przez: Kodeksy: cywilny, karny, etyki lekarskiej, etyki zawodowej pielęgniarki i położnej oraz rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia i udostępniania.
W naszym szpitalu również przyjęliśmy katalog praw, który został zatwierdzony jako obowiązujący w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

Top