Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18,

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wss.olsztyn.pl,

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności podwykonawcy świadczący usługi medyczne, podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w ustawie z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)      podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Top